Йоанна Романска
+ 359 884336682
j.romanska@abecheva.com
Linkedin профил

Йоанна Романска

адвокат

“Обожавам усещането да знам, че съм създала цялостната правна рамка на дадена компания, с всички съпътстващи бизнеса й документи. Без значение, дали това са Договори и Общи условия, или са дадени насоки. Убедена съм, че добрата основа е предпоставка за дългогодишно партньорство, а ние така виждаме нашите клиенти – като дългогодишни партньори. Всеки договор е различен, така, както нуждите на клиентите ни са различни. Предизвикателствата приемам с огромно удоволствие.“
Йоанна работи основно с корпоративни клиенти –  учредяване, преобразуване, ликвидация на търговски дружества, защита и процесуално представителство по граждански и търговски дела, водени от и срещу нашите корпоративни клиенти, административни производства, свързани с европейски програми по реда на ЗУСЕСИФ, регистърни производства пред ТТРЮЛНЦ. Обича предизвикателства, свързани с разнородни правни казуси и превенцията им, изразяваща се в прецизно изготвяне на документацията на компанията. Йоанна е изучавала право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, а преди това е защитила с отличие дипломна работа на тема: „Манципацията съгласно институциите на Гай“ в Националния класически лицей. Владее английски и френски език.