Преобразуване на търговски дружества

„Всеки мисли да промени света, но никой не мисли да промени себе си“ Лев Толстой
В тази сфера:
 • Преобразуване на търговски дружества чрез промяна на правноорганизационната форма – прекратяване на дружество без ликвидация и създаване на нов общ правоприемник;
 • Преобразуване на търговски дружества чрез вливане – прекратяване на дружество без ликвидация и поемане на активите и пасивите му от вече съществуващо дружество;
 • Преобразуване на търговски дружества чрез сливане – прекратяване на две или повече дружества без ликвидация и поемане на активите и пасивите им от новосъздаден общ правоприемник;
 • Преобразуване на търговски дружества чрез разделяне – прекратяване на дружество без ликвидация и поемане на активите и пасивите му от две или повече съществуващи, две или повече новоучредени или едновременно две или повече съществуващи и новоучредени дружества;
 • Преобразуване на търговски дружества чрез отделяне – преминаване на част от активите и пасивите на едно дружество към няколко съществуващи, новоучредени или съществуващи и новоучредени дружества едновременно;
 • Преобразуване чрез прехвърляне имуществото на дружеството върху едноличния собственик на капитала;
И по-конкретно:
 • Изготвяне на всички съпътстващи процедурата корпоративни документи;
 • Извършване на правен анализ и оценка на съотношението на замяна;
 • Съдействие при комуникацията с проверители и/или одитори при изготвянето на доклада и оценката;
 • Заявяване за вписване на преобразуването в Търговски регистър и представителство пред Агенцията по вписванията;
 • Цялостно правно обслужване при вписване на Удостоверението за преобразуване в Имотния регистър – снабдяване с документи, заявяване за вписване;
 • Съдействие и представителство пред БНБ в процеса по издаване на акции на новоучредените Акционерни дружества;
 • Корпоративно обслужване на новоучредените от кантората дружества.  

Новини

Ипотекарен кредитор в производство по несъстоятелност

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Новина 1

НАУЧИ ПОВЕЧЕ