Недвижими имоти и Строителство

Дали като инвестиция, или като част от производствените нужди на дадена компания, придобиването и отчуждаването на недвижими имоти са важна част от търговския оборот. Кантората уверено прави заявка за качествена експертиза в този сектор. От изготвянето на споразумение за конфиденциалност, представителство при водене на преговори, създаване и прилагане на правния способ за прехвърляне на даден имот до реализирането му – опитът на екипа е значителен.

В тази сфера:

  • Пълно проучване на недвижими имоти и изготвяне на правен анализ относно вещноправния им режим, предназначението им, устройственият им и културно-исторически статут и режим на експлоатация, включително снабдяване с документи от регистри/архиви, когато е необходимо;
  • Консултиране на правната рамка на сделката, както и на всеки отделен неин етап;
  • Представителство при водене на преговори във връзка със сделки с недвижими имоти;
  • Промяна на предназначението на недвижими имоти, консултации във връзка с регулационния им статус;
  • Координиране на сделките с всички страни до приключването им;
  • Изготвяне на всякакви документи, касаещи дадена сделка, в това число – предварителни договори, споразумения, договори за покупко-продажба;

Новини

Ипотекарен кредитор в производство по несъстоятелност

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Новина 1

НАУЧИ ПОВЕЧЕ