Съдебни спорове и процесуално представителство

Качественият договор е предпоставка за спечелване на всеки правен спор. Но не е достатъчен. Процесуалните закони изискват специфични познания и опит. Както всеки друг, той се натрупва с времето и разнообразието на правни казуси. Екипът приема изключително отговорно изготвянето на индивидуална стратегия по различните казуси, обсъждането им с клиента и даването на няколко варианта за защита или съответно комбинирането им.

В тази сфера:

  • Правна защита, съдействие и представителство при спорове от търговски граждански характер или административен характер:
  • Договорно право - спорове във връзка с неизпълнението на сключени между страните договори;
  • Вещноправни спорове – спорове, свързани с недвижими имоти: спорове за собственост, съдебна делба.
  • Търговско право – спорове с предмет неизпълнение на задължения, свързани с търговската дейност на дадена компания;
  • Административни дела - обжалване на административни актове, принудителни мерки, наказателни постановления;
  • Процесуално представителство по вътрешни и международни арбитражни дела;
  • Снабдяване на клиентите с изпълнителни титули и представителство при принудително събиране на вземанията им;
  • Представителство в производство по несъстоятелност и стабилизация, включително:
  • Анализ на структурата, финансовото и юридическото състояние на дадено дружество и изготвяне на мотивирани предложения за предприемане на конкретни действия;

Новини

Ипотекарен кредитор в производство по несъстоятелност

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Новина 1

НАУЧИ ПОВЕЧЕ