Сфери на дейностЦялостно правно обслужване на юридически лица Банки и финанси Процесуално представителство Съдебно събиране на вземания Консултации и представителство в производство по несъстоятелност Дружествено право Вещно право Инвестиции Етажна собственост

Процесуално представителство


Добрата теоретична подготовка и сериозният практически опит на екипа на АК „Бечева-Димитрова & партньори”, позволява успешното разрешаване на гражданскоправни, търговски, трудови, семейноправни и административни спорове. Кантората предлага процесуално представителство пред всички съдебни инстанции и съдилища в Република България, както и пред Арбитражни учреждения, специални юрисдикции и медиатори. Големият ни екип, мобилността и асоциираните ни членове по места, позволяват постоянно пряко наблюдение на всеки казус, без значение на това кой е компетентният съд, пред който той се разглежда.

КанторатаАдвокатска кантора „Анелия Бечева-Димитрова & партньори” е създадена през 2008г. Кантората е специализирана в сферата на търговското право, като предоставя на клиентите си пълния набор от юридически услуги, свързани с учредяването и развитието на едно търговско дружество. Консултира клиентите си при осъществяване на всички форми на преобразуване на търговски дружества, създава и актуализира документооборотът им, осъществява процесуално представителство при възникнали търговски спорове. Голям опит Кантората има при представителство в...

Вход за взискатели