Сфери на дейностЦялостно правно обслужване на юридически лица Банки и финанси Процесуално представителство Съдебно събиране на вземания Консултации и представителство в производство по несъстоятелност Дружествено право Вещно право Инвестиции Етажна собственост

Етажна собственост


Адвокатска кантора „Бечева-Димитрова & Партньори“ предоставя на своите клиенти комплексно правно обслужване в сферата на управлението на етажната собственост и прилагането на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). С оглед конкретните специфики на Вашия казус и благодарение на дългогодишния ни опит в прилагането на ЗУЕС, екипът ни е в състояние да Ви предложи широк диапазон юридически услуги, сред които:
- Процесуално представителство на етажната собственост  по всякакви съдебни производства, в това число дела срещу неизрядни длъжници към етажната собственост, изваждане на собственик, ползвател или обитател от сградата и др;
- Принудително събиране на изискуемите вземания на етажната собственост;
- Защита на собствениците, ползвателите или обитателите срещу незаконосъобразни решения на Общото събрание и действия на Управителя и тяхното обжалване по съдебен ред;
- Защита на собствениците, ползвателите или обитателите в съдебни и/или изпълнителни производства за събиране на изискуеми вземания, включително и по чл. 410 ГПК или чл. 417 ГПК;
- Консултиране при сключване на договори за наем на общи части на сградата, изготвяне на договори, представителство в преговори за сключване на договори;
- Изготвяне на пълен набор документи, свързани с управлението на етажната собственост (правилник за вътрешния ред, протоколи от заседания на Общото събрание, Управителния съвет или Контролния съвет, съобщения, покани и др.);
- Изготвяне на пълен набор документи и учредяване на Сдружение собствениците;
- Правни и практически консултации за провеждането на различни процедури;
- Представителство на етажните собственици в Общото събрание на собствениците;
- Представителство на етажната собственост пред административни и съдебни органи

КанторатаАдвокатска кантора „Анелия Бечева-Димитрова & партньори” е създадена през 2008г. Кантората е специализирана в сферата на търговското право, като предоставя на клиентите си пълния набор от юридически услуги, свързани с учредяването и развитието на едно търговско дружество. Консултира клиентите си при осъществяване на всички форми на преобразуване на търговски дружества, създава и актуализира документооборотът им, осъществява процесуално представителство при възникнали търговски спорове. Голям опит Кантората има при представителство в...

Вход за взискатели