Сфери на дейностЦялостно правно обслужване на юридически лица Банки и финанси Процесуално представителство Съдебно събиране на вземания Консултации и представителство в производство по несъстоятелност Дружествено право Вещно право Инвестиции Етажна собственост

Банки и финанси


Кантората извършва цялостен мониторинг върху документооборота на банки и дружества, предлагащи кредитиране. За реализирането на процеса се осъществява цялостен анализ на правната рамка, на нуждите и спецификата на дейността на клиента. Кантората дава становища и предложения за оптимизация на обследваната дейност и синхронизирането й с нормативната уредба.
АК „Бечева-Димитрова & партньори” осъществява дейност и в процеса на индивидуално и универсално принудително производство, като осъществява процесуално представителство и консултиране в производствата по снабдяване с изпълнителни титули и образуване и водене на изпълнителни производства и производства по несъстоятелност. 

КанторатаАдвокатска кантора „Анелия Бечева-Димитрова & партньори” е създадена през 2008г. Кантората е специализирана в сферата на търговското право, като предоставя на клиентите си пълния набор от юридически услуги, свързани с учредяването и развитието на едно търговско дружество. Консултира клиентите си при осъществяване на всички форми на преобразуване на търговски дружества, създава и актуализира документооборотът им, осъществява процесуално представителство при възникнали търговски спорове. Голям опит Кантората има при представителство в...

Вход за взискатели