"Производство по търговски спорове" от д-р Борислав Ганчев вече е на книжния пазар


Наскоро излезе от печат книгата на колегата от кантората д-р Борислав Ганчев. Издателство "Сиби" гласува доверие на автора, а изданието стана възможно с финансовата подкрепа на Висшия адвокатски съвет.
Монографията е подходяща за студенти и практикуващи юристи в областта на гражданския процес и търговското право. По-долу можете да намерите анотации на български и английски езици. 
Книгата можете да намерите в добрите книжарници, в които се предлага юридическа литература. Приятно четене!

Анотация на български език:
Дисертацията разглежда особеното производство по търговски спорове в ГПК и начина, по който то модифицира общия исков процес, с цел постигане на адекватен процесуален ред за защита на специфичните материални права, включени в предметния му обхват.
Първата глава има за цел да изясни правната същност на производството по търговски спорове като прави историческоправен и кратък сравнителноправен анализ. Формулира се понятието за спор и търговски спор, разглеждат се начините за разрешаване на търговски спорове. Изяснява се въпросът за особените искови производства и производството по търговски спорове в системата на гражданския ни процес, проследяват се проявленията на принципите на гражданския процес  в особеното производство по търговски спорове.
Втората глава прави подробен анализ на предметния обхват на производството и дава отговор на въпроса кои са споровете, разглеждани по реда на глава XXXII ГПК, обединима ли е групата им, следва ли да отпаднат, респ. да бъдат включени спорове в чл. 365 ГПК.
Проблемите на допустимостта на производството по търговски спорове са предмет на разглеждане в третата глава на дисертацията.
Глава четвърта поставя въпросите на предявяване на иска и процеса по размяна на книжа в производствата по търговски спорове като разглежда особеностите на исковата молба и нейното съдържание, както и приложенията към нея, влючително справката по чл. 366 ГПК, предвидената процедура по двойна размяна на състезателни книжа – уникална за настоящата рамка на гражданския ни процес. Подробно се проследява съдържанието и значението на исковата молба, отговора на искова молба, допълнителната искова молба и отговора на допълнителната искова молба, моментът на настъпване на процесуалните преклузии за въвеждане на факти и доказателства в процеса. Разглежда се и въпросът за възражението за прихващане в производството по търговски спорове. 
Разглеждането на делото по търговски спор е предмет на петата глава от дисертацията. В нея се поставят въпросите за подготовката на делото в закрито заседание, разглеждането в открито заседание, както и приключване на производството без провеждане на открито заседание (чл. 376 ГПК). В тази глава се представят и особеностите на доказването в производството по търговски спорове – вписванията в счетоводните книги и електронните документи. 


Анотация на Аглийски език:
The dissertation examines the special claim procedure on trade disputes and the way by which it modifies the general claim procedure, to accomplish adequate claim procedure to protection of the specific material rights, included in the procedure’s objective scope.
The chapter one aims to clarify legal essence of procedure on trade disputes by historical and comparative law analisys. The dispute and trade dispute definition is formulate, trade disputes resolutions ways are being considered. The issue about special claim procedures and procedure on trade disputes as a part of the civil procedure sistem, has been claryfied, civil procedure principles and it’s manifestations in the procedure on trade disputes has been tracked.
The second chapter makes a detailed analysis of the objective scope of procedure and gives an answer to the question which are the disputes, chapter XXXII CPC applies to, is it the group combined, should be abolished, respectively to be included in art. 365 CPC.
Problems of the admissibility of procedure on trade disputes are discussed in the third chapter of the dissertation.
Chapter Four sets out the issues of claiming and the process of exchange of papers in the procedure on trade disputes by examining the peculiarities of the claim and it’s contents, as well as attachments to it, including the reference under art. 366 CPC, the envisaged procedure for double exchange of competition papers, unique to the current framework of the bulgarian civil procedure. The content and meaning of the claim motion, the return to the claim motion, the additional claim motion and the return of the additional claim motion is been tracked, as well as the moment of the procedural forfeiture of facts and evidence in the process. The question of the objection for compensation in the procedure on trade dispute is also considered.
The hearing of the lawsuit at an open session is the subject of the fifth chapter of the dissertation. It deals with the preparation of the lawsuit at a closed session, the hearing at an open session, and the closing of the proceedings without holding an open session (art. 376 CPC). This chapter also presents the peculiarities of proof in the procedure on trade disputes – entries in accounting records and electronic documents.

КанторатаАдвокатска кантора „Анелия Бечева-Димитрова & партньори” е създадена през 2008г. Кантората е специализирана в сферата на търговското право, като предоставя на клиентите си пълния набор от юридически услуги, свързани с учредяването и развитието на едно търговско дружество. Консултира клиентите си при осъществяване на всички форми на преобразуване на търговски дружества, създава и актуализира документооборотът им, осъществява процесуално представителство при възникнали търговски спорове. Голям опит Кантората има при представителство в...

Вход за взискатели