адвокат д-р Борислав Ганчев

адвокат д-р Борислав Ганчев


старши адвокат
00359 889 225 002
b.ganchev@abecheva.com


Присъединяване към екипа
2012 г.

Образование
25.09.2018 г. - придобиване на образователна и научна степен "доктор" по Право - Граждански процес 
От 2012 г. до 2015 г. - СУ "Св. Климент Охридски", Юридически факултет, докторант по "Граждански процес"
От 2003 г. до 2008 г. - СУ "Св. Климент Охридски", Юридически факултет, специалност "Право"

Професионален опит
От 2019 г. до момента - СУ "Св. Климент Охридски", Юридически факултет, главен асистент по "Граждански процес"
От 2014 г. до 2019 г. - СУ "Св. Климент Охридски", Юридически факултет, хоноруван асистент по "Граждански процес"
От 2012 г. до момента - Адвокатска кантора "Бечева - Димитрова & Партньори", старши адвокат
От 2010 г. до 2012 г. - Адвокатска къща "Савова & сие", адвокат
2010 г. - вписване в Софийска адвокатска колегия
От 2006 г. до 2010 г. - "Лева груп" ЕООД, "Лев корпорация" АД, юридически консултант, юрисконсулт 

Области на практика
Търговско право, Несъстоятелност, Облигационно право, Вещно право, Преобразуване на търговски дружества, Процесуално представителство, Съдебно събиране на вземания

Езици
Английски, Български

Публикации
Монографични изследвания:
"Производство по търговски спорове". С.: Сиби, 2019

Статия в сборник (на конференция и др.):
1. "Погасяват ли се правата, предоставени на ищеца с допълнителната искова молба, в случай на неподаване на отговор на исковата молба", Научни четения "Санкциите в правото", сборник доклади, С.: 2019, с. 629-637
2. "Постановяване на съдебно решение преди изтичане на срока за писмени защити", "100 години от рождението на професор Борис Яновски", сборник студии и статии, С.: 2019, с. 330-334

Статии:
1. "Някои особености на допустимостта на иска по чл. 422, вр. с чл. 415 ГПК", сп. "Търговско и облигационно право", кн. 2/2014 г.
2. "Предметен обхват на чл. 365, т. 3 ГПК", сп. "Търговско и облигационно право", кн. 10/2014 г.
3. "Преклузивните срокове и процесуалната легитимация като предпоставки за допустимостта на исковете за попълване масата на несъстоятелността", сп. "Правен алгоритъм", кн. 3/2015 г.
4. "Разглеждане на делото в закрито заседание по чл. 376 ГПК", сп. "Търговско и облигационно право", кн. 1/2017 г.
5. "ГПК POPULI", в-к "Капитал Daily", 05.11.2017 г.
6. "Промените в Търговския закон - нова административна тежест и ограничаване на права", www.offnews.bg, 09.02.2018 г.
7. "Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 ЗЗД", www.challengingthelaw.com, 18.03.2018 г.
8. "Справката по чл. 366 от Гражданския процесуален кодекс", сп. "Търговско и облигационно право", кн. 11/2018 г.
9. "Постановяване на съдебно решение преди изтичане на срока за писмени защити", www.challengingthelaw.com, 02.12.2018 г.
10. "Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 ЗЗД (2018–2019)", www.challengingthelaw.com, 19.05.2019 г.
11. "Фиктивни дебати, фиктивни съвети", www.toest.bg, 22.06.2019 г.
12. "Процесуално легитимиран ли е цесионерът, нямащ качеството на банка, за предявяване на иска по чл. 422, респективно чл. 415 ГПК при осъществено частно правоприемство след издаване на заповедта за изпълнение?", сп. "Търговско и облигационно право", кн. 11/2019 г. и www.challengingthelaw.com, 16.02.2020 г.
13. "Законът за извънредното положение - зима за гражданските дела", www.dnevnik.bg, 24.03.2020 г.
14. "Кои дела са граждански и кои търговски по смисъла на чл. 280, ал. 3 ГПК", www.news.lex.bg,18.05.2020 г.
15. "Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 от Закона за задълженията и договорите (2019-2020 г.)", сп. "Търговско и облигационно право", кн. 6/2020 г.
16. "Сигнал относно противоречива съдебна практика по въпроса за легитимацията на цесионера в исковото производство по чл. 422, респ. чл. 415, ал. 1 ГПК, www.challengingthelaw.com, 02.07.2020 г.

Участия в научни изяви:
1. "Погасяват ли се правата, предоставени на ищеца с допълнителната искова молба, в случай на неподаване на отговор на исковата молба", доклад, изнесен на Научни четения "Санкциите в правото", организиран от КТИДП и КНПН на СУ "Св. Климент Охридски" на 16.04.2019 г.
2. "Кой е надлежен получател на предизвестието по чл. 125, ал. 2 ТЗ и уведомлението по чл. 141, ал. 5 ТЗ?", доклад, изнесен на Пета национална годишна конференция "Предизвикай: ПРАВОТО!" на тема "Предизвикай: ВПИСВАНИЯТА!", 25.10.2019 г.

КанторатаАдвокатска кантора „Анелия Бечева-Димитрова & партньори” е създадена през 2008г. Кантората е специализирана в сферата на търговското право, като предоставя на клиентите си пълния набор от юридически услуги, свързани с учредяването и развитието на едно търговско дружество. Консултира клиентите си при осъществяване на всички форми на преобразуване на търговски дружества, създава и актуализира документооборотът им, осъществява процесуално представителство при възникнали търговски спорове. Голям опит Кантората има при представителство в...

Вход за взискатели